अहिले तरंगमा

Nepali khabar

केहि छिनमा

Kayakairan

कार्यक्रम तालिका

bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Good Morning Aandhikhola 07:30:00 to 08:00:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Bichitra Sansar 16:30:00 to 17:00:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Sathisang Manka Kura 17:10:00 to 18:00:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Sajha Sawal 21:00:00 to 21:45:00
Songs 21:45:00 to 22:00:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Chinari 17:30:00 to 18:00:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Good Morning Aandhikhola 07:30:00 to 08:00:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Good Morning Aandhikhola 07:30:00 to 08:00:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Agriculture 17:30:00 to 18:00:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Good Morning Aandhikhola 07:30:00 to 08:00:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Good Morning Aandhikhola 07:30:00 to 08:00:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Voice of the Aandhikhola 16:15:00 to 17:00:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Aandhikholako Serofero 19:00:00 to 19:30:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00
Aandhikhola Quize 03:15:00 to 04:00:00
bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Nepali khabar 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
Aandhikhola Khabar 07:00:00 to 07:15:00
BBC Nepali Sewa 07:15:00 to 07:30:00
Nepal Bani Khabar 09:00:00 to 09:15:00
Lok Chaoutari 09:15:00 to 10:00:00
Aandhikhola Khabar 10:00:00 to 10:15:00
Cine Songs 10:15:00 to 11:00:00
Morden Song 11:00:00 to 12:00:00
National News 12:00:00 to 12:15:00
Pop Songs 12:15:00 to 13:00:00
Gambeshi ka Bhaka 13:00:00 to 14:00:00
Songs 14:00:00 to 15:00:00
National News 15:00:00 to 15:15:00
Aandhikhola Quize 15:15:00 to 16:00:00
Bal Sansar 16:30:00 to 17:00:00
Aandhikhola Khabar 17:00:00 to 17:10:00
Health 17:30:00 to 18:00:00
Nepal Khabar 18:00:00 to 18:30:00
Aandhikhola Khabar 18:30:00 to 18:45:00
Sajha Khabar 19:30:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC 20:45:00 to 21:15:00
Khulduli.com 22:00:00 to 23:00:00

अभिलेखालय

  • लालुपाते फुलेर लाल भयो

  • बसन्त नै बस्न खोज्दछ...